pointless-fun-1.1.0.5: Some common point-free combinators.

pointless-fun-1.1.0.5: Some common point-free combinators.

Some common point-free combinators.

Modules